CRM i međulaboratorijska poređenja

Kompanija ERA osnovana je 1977, danas je vodeća kompanija za "Proficiency Testing PT scheme" (međulaboratorijsko poređenje / provera stručnosti), i sertifikovanih referentnih materijala CRM "certified reference materials". ERA je partnerska kompanija Waters korporacije i posluje u više od 80 zemalja širom sveta.

Waters ERA pruža usklađenost i osigurava kvalitet svojih proizvoda prema zahtevima vodećih akreditovanih i regulatornih tela.

era

Sertifikovana je prema sledećim standardima: ISO 9001, ISO GUIDE 34, ISO 17025, ISO17943. Široka primena u komercijalnim, kontrolnim, istraživačkim i državnim laboratorijama, malim proizvodnim kompanijama, ali i velikim multinacionalnim korporacijama koje se bave analizom životne sredine i procesnih voda.
Omogućava provere kroz QR Proficiency testing scheme (Quick Response - brzi odgovor). Uzorci se mogu poručiti u bilo kom trenutku, a korisnički izveštaj se može dobiti u roku od 2 dana nakon prijave rezultata.

Standardi, referentni materijali, reagensi i potrošni materijal se mogu koristiti za sledeće:

Analiza uzoraka životne sredine:

  • PT scheme i CRM-ovi dostupni su za površinske, podzemne i otpadne vode, analizu zemljišta, vazduha i emisija, radiohemijsku analizu, mikrobiološku analizu površinskih, podzemnih i otpadnih voda.
  • Kalibracioni standardi za područje neorganskih jedinjenja: metali, anjoni, pH itd.
  • Standardi po zahtevu korisnika za širok opseg analita, koncetracija i matriksa
  • Reagensi (EDTA, hlorovodonična kiselina, sumporna kiselina, natrijum i kalijum hidroksid, srebro nitrat, pH)

Analiza procesnih voda:

  • Sertifikovani referentni materijali (CRM).
  • Konduktometrijski i turbidimetrijski rastvori za analizu ultra čiste vode u farmaceutskoj industriji, industriji prahova i poluprovodnika.
  • Provera čistoće
  • Posude i potrošni materijal za analizu ultra čiste vode.
  • Potrošni materijal za TOC analizatore staklene bočice zapremine 40ml i plastične HDPE bočice zapremine 60ml: https://www.eraqc.com/

Proizvodi

environmental

Okruženje

tehnolske

Procesne vode

Scroll to Top